Το έργο REST έχει 3 κύριες φάσεις:

  1. Τη φάση της απογραφής, η οποία αποτελείται από μία ανάλυση αναγκών, έτσι ώστε να διαπιστωθούν ποια εμπόδια αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά την προσπάθειά τους να προσλάβουν πρόσφυγες, από το τι ανάγκες εκπαίδευσης υπάρχουν, καθώς και από μία έρευνα για τον εντοπισμό επιτυχημένων μέτρων ενσωμάτωσης προσφύγων.
  2. Τη φάση της ανάπτυξης του συστήματος υποστήριξης του έργου, το οποίο αποτελείται από εργαστήρια πρόσωπο με πρόσωπο, υποστήριξη και την ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου.

Τη φάση της υλοποίησης όπου επιχειρήσεις και οργανώσεις έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στα εργαστήρια και να επωφεληθούν