Το έργο REST απευθύνεται:

  • Βασικό προσωπικό, όπως διευθυντές HR, επόπτες ή εσωτερικούς εκπαιδευτές των επιχειρήσεων και των οργανώσεων, τους οποίους απασχολούν οι πρόσφυγες,
  • Μεσολαβητικές / ενδιάμεσες οργανώσεις, όπως οι ενώσεις εργοδοτών και οι δημόσιες αρχές,
  • Μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενσωμάτωσης των προσφύγων.