Заетостта и интеграцията на бежанците на пазара на труда биха могли да бъдат решение на широк кръг от проблеми, от които страдат европейските пазари на труда, напр. недостиг на кваливицирани работници –  особено в селските райони; застаряваща работна ръка; липса на мотивирани стажанти. Поради неясната професионална, лична и правна ситуация, в която се намират бежанците, много работодатели в Европа все още се колебаят дали да ги наемат. Проектът REST цели създаването и прилагането на цялостна система за обучение и подкрепа за фирми и организации, които искат да наемат и интегрират бежанци на работното място.